Provincia Distrito Cobertura TIPO
CHICLAYO
CHICLAYO
SI
CONTRAENTREGA
CHICLAYO
JOSE LEONARDO ORT.
SI
CONTRAENTREGA
CHICLAYO
LA VICTORIA
SI
CONTRAENTREGA
CHICLAYO
MARISCAL CASTILLA
SI
CONTRAENTREGA
CHICLAYO
MIRAFLORES
SI
CONTRAENTREGA
CHICLAYO
PIMENTEL
NO
SHALOM
CHICLAYO
TUMAN
NO
SHALOM
FERREÑAFE
FERREÑAFE
NO
SHALOM
LAMBAYEQUE
LAMBAYEQUE
NO
SHALOM
LAMBAYEQUE
MOTUPE
NO
SHALOM
LAMBAYEQUE
OLMOS
NO
SHALOM